Để các bé có những trãi nghiệm thực tế ở môi trường bên ngoài MN SAO VÀNG kết hợp với Du Lịch Quốc Tế tổ chức chương trường dã ngoại 01 ngày cho các bé tại nông trang xanh thông dã kết hợp với các trò chơi hiện đại tại Family Garden.

Các bé đã có 01 ngày trãi nghiệm thật vui , bổ ích và an toàn.

vuỏnau

thoan1

thoan

qua cau

hoc goft

gofthoc

goft16

goft15

goft14

goft13

goft12

goft11

goft10

goft9

goft8

goft7

goft6

goft5

goft4

 

goft3

goft2

goft1

goft

duday1

 

duday

đuay2

 

 

 

 

đuay

du day

du day 1

dobanh7

dobanh6

dobanh5

dobanh4

 

dobanh3

dobanh2

dobanh1

 

 

 

dobanh

cautuot1

cau tuot

banhkhotdo

banhkhotan

banhkhot

banhkhot ju,,y

20139920_1095725250571603_5562249426002227224_n

20139920_1095725250571603_5562249426002227224_n

banhkhot ju,,y

banhkhot

banhkhotan

banhkhotdo

cau tuot

cautuot1

dobanh

dobanh1

dobanh2

dobanh3

dobanh4

dobanh5

dobanh6

dobanh7

du day 1

du day

 

 

 

đuay

đuay2

duday

 

 

duday1

goft

 
goft2

 

goft3 goft4 goft5 goft6 goft7 goft8 goft9 goft10 goft11 goft12

goft13

goft14

goft15

goft16

gofthoc hoc goft qua cau thoan thoan1 vuỏnau

7.17

MN SAO VÀNG