Hoàn thành nét vẽ và tô màu

nk2

nk1

nk nk5 nk4 nk3