Bài tập : Vẽ bạn cánh cam.

Vẽ theo nét cong, thẳng

Tô màu râu, lưng , chân….

canhcam

cc1

cc2

cc3

cc5

cc4  cc6