Tiết học : Nhận biết chữ số và số lượng

Cách nhận biết số đếm

sau đó gắng kết với số lượng tương ứng.

trang2 3

4

5

6

7

8

10

9

11

14

16

cso1