Bạn Ong có râu, có 2 mắt, có mình, chân và đuôi…

“Chị Ong nâu nâu nâu nâu…

Chị bay đi đâu đi đâu…”

ong ong1  ong3 ong4 ong5